ابزار اندازه گیری یکی از ابزارهای مهم برای تجهیز هر کارگاه و هر جعبه ابزاری است.خطای کوچک در اندازه گیری ممکن است به کل یک پروژه بزرگ آسیب وارد کند پس انتخاب ابزاراندازه گیری مناسب برای انجام فعالیت شما بسیار مهم است و هزینه کردن زمان برای انتخاب و سرمایه گذاری روی این ابزار در نهایت به نفع شما خواهد بود.

از جمله مهم ترین ابزاراندازه گیری عبارتند از:متر لیزری،مترنواری،گونیا لیزری،زاویه سنج یا شیب سنج،کولیس،دماسنج و…. که هر یک از این ابزارها میتوانند به طور دقیق و بدون خطا محاسبات اندازه گیری شما را انجام دهند.