منگنه کوب بادی (9)

پیستوله بادی (82)

کمپرسور باد (66)

بکس بادی (41)

پرچ بادی (4)

جغجغه بادی (11)

دریل و پیچ گوشتی بادی (18)

اتصالات بادی (48)

میخ کوب بادی (21)