دستکش و لباس کار (22)

عینک ایمنی (11)

کفش کار (1)

کلاه ایمنی (4)

ماسک تنفسی (8)

استادکاران ساختمان سازی همیشه در معرض خطر های گوناگون هستند که اگر به ایمنی خود توجه نکنند امکان دارد با آسیب های بسیار جدید روبرو شوند .

داشتن تجهیزات ایمنی هنگام کار برای هر شخصی در هر شغلی که باشد واجب است و همیشه قبل از انجام فعالیت بهتر است از لوازم ایمنی به خوبی استفاده کنند .

عینک ایمنی / کفش کار / کلاه ایمنی / کیف کمک های اولیه / ماسک تنفسی / محافظ گوشدستکش و لباس کار