دریل ستونی محک مدل ‏ SP5225A

  • فاصله نوک محور تا میز: 685 میلیمتر

  • حداقل فاصله اسپیدال تا ستون: 180 میلیمتر

  • فاصله نوک محور تا پایه: 1175 میلیمتر

  • فاصله مته تا ستون: 360 میلیمتر

  • قطر ستون: 72 میلیمتر