مجموعه 10 عددی مته الماسه آاگ

  • دارای 10 مته الماسه شامل:
  • 1 مته در سایز 4 با طول عملیاتی 40 و طول کل 75 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 5 با طول عملیاتی 50 و طول کل 85 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 5.5 با طول عملیاتی 50 و طول کل 85 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 6 با طول عملیاتی 60 و طول کل 100 میلی‌متر

  • 1 مته در سایز 7 با طول عملیاتی 60 و طول کل 100 میلی‌متر

  • 1 مته در سایز 8 با طول عملیاتی 80 و طول کل 120 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 9 با طول عملیاتی 80 و طول کل 120 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 10 با طول عملیاتی 80 و طول کل 120 میلی‌متر