مجموعه 19 عددی مته فلز آاگ

 •  1 مته در سایز 2 با طول عملیاتی 24 و طول کل 49 میلی‌متر

 • 1 مته در سایز 7 با طول عملیاتی 69 و طول کل 109 میلی‌متر

 •  1 مته در سایز 8 با طول عملیاتی 75 و طول کل 117 میلی‌متر

 •  1 مته در سایز 9 با طول عملیاتی 81 و طول کل 125 میلی‌متر

 •  1 مته در سایز 10 با طول عملیاتی 87 و طول کل 133 میلی‌متر

 •  2 مته در سایز 2.5 با طول عملیاتی 30 و طول کل 57 میلی‌متر

 •  2 مته در سایز 3 با طول عملیاتی 33 و طول کل 61 میلی‌متر

 •  2 مته در سایز 3.5 با طول عملیاتی 39 و طول کل 70 میلی‌متر

 • 2 مته در سایز 4 با طول عملیاتی 43 و طول کل 75 میلی‌متر

 •  2 مته در سایز 4.5 با طول عملیاتی 47 و طول کل 80 میلی‌متر

 • 2 مته در سایز 5 با طول عملیاتی 52 و طول کل 86 میلی‌متر

 •  2 مته در سایز 6 با طول عملیاتی 57 و طول کل 93 میلی‌متر