مجموعه 34 عددی سری پیچ گوشتی و مته بوش مدل 2607010608

  • مجموعه 5 تایی مته فلز به شماره 2 و 2 و 3 و 4 و 5 میلی‌متر

  • مجموعه 5 تایی مته سنگ به شماره 5 و 5.5 و 6 و 7 و 8 میلی‌متر

  • مجموعه 5 تایی مته چوب به شماره 4 و 5 و 6 و 7 و 8 میلی‌متر

  • مجموعه 6 تایی سر پیچ‌گوشتی به طول 25 میلی‌متر شامل چهارسو به شماره 1 و 2 و 3 دوسو به شماره 4 و 6 و 7

  • مجموعه 7 تایی آچار سر مته شامل سرآچار به شماره PZ-1 و PZ-2 و PZ-3

  • سر آچار ستاره به شماره 15 و 20 و 25 و 30

  • مجموعه 3 تایی آچار بکس به شماره 7 و 8 و 10

  • یک عدد کمک آچار

  • یک عدد رابط مغناطیسی 60 میلی‌متر

  • یک عدد مته خزینه