مجموعه 8 عددی مته چوب آاگ مدلMAXI-BIT

  • 1 مته در سایز 3 با طول عملیاتی 33 و طول کل 60 میلی‌متر

  • 1 مته در سایز 4 با طول عملیاتی 40 و طول کل 75 میلی‌متر

  • 1 مته در سایز 5 با طول عملیاتی 50 و طول کل 85 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 6 با طول عملیاتی 60 و طول کل 97 میلی‌متر

  • 1 مته در سایز 7 با طول عملیاتی 69 و طول کل 104 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 8 با طول عملیاتی 75 و طول کل 117 میلی‌متر

  •  1 مته در سایز 9 با طول عملیاتی 80 و طول کل 120 میلی‌متر

  • 1 مته در سایز 10 با طول عملیاتی 87 و طول کل 133 میلی‌متر